Na Pile 1109/3

400 03, Ústí nad Labem

Je možné změnit normy určující požární bezpečnost úložišť topného oleje?

Je možné změnit normy určující požární bezpečnost úložišť topného oleje?

Skupina NRG GROUP  byla součástí zajímavého projektu týkajícího se diplomové práce Bc. Heleny Weiserové, která si k ukončení studia na Fakultě stavební ČVUT vybrala téma Modelování požáru hořlavých kapalin se zaměřením na kapalná paliva. 

Diplomová práce se zabývala přístupem norem ke skladování hořlavých kapalin v plastových nádržích a řešení odstupových vzdáleností od nádrží v zahraničí a v ČR. Součástí pak byla i požárními zkouška plastové nádrže, která byla provedena v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB), což je vysokoškolský ústav ČVUT. 

Požární zkouška proběhla za přispění naší firmy NRG GROUP a.s. a firmy Euroheat s.r.o. Z celé akce byl pořízen záznam a diplomantka spolu s Ing. Hodboďem z portálu TZB-info připravili článek, který si spolu s níže uvedeným videem můžete přečíst.